KAPITTEL 20 

REGULERINGSPLAN FOR NY-HELLESUND

Skriv inn tekst her

Arbeidet med ny reguleringsplan for Ny-Hellesund startet i 1997. Det var så mange merknader til det forslaget som kommunen utarbeidet, at det ble sendt til megling mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og Søgne kommune. Det lykkes imidlertid ikke å få et meglingsresultat som de politiske partiene i Søgne kunne akseptere.
Dermed ble saken sendt til Miljøvern--departementet. Departementet fattet vedtak i saken 23. august 2002.

Vedtaket innebærer blant at ett av de to hyttefeltene som var planlagt på Monsøya, ble strøket, og at det bare unntaksvis blir anledning til å bygge nye bygg på noen av øyene. De vil i så fall bare bli på de antikvariske spesial--områdene. Disse områdene omfatter de områder på Monsøya, Helgøya og Kapelløya hvor den eldre bebyggelsen er. I reguleringsområdene heter det om disse områdene:

"Formålet med dette spesialområdet er å bevare den arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen, med landskapet rundt. Det kan bare unntaksvis tillates nye bygg, da som tiltetting eventuelt mindre utvidelser av bestående bygningsmasse hvor dette er rimelig.
Øvrig tilliggende kultur- og naturlandskap skal ikke kunne bebygges."

Det fremgår videre at bevaringsverdig bebyggelse ikke tillates revet, at bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens eksteriør med hensyn til målestokk, form, vindusinndeling, detaljering, materialbruk, farger og annet blir opprettholdt eller ført tilbake til det som har vært tradisjon.

Etter min mening er den nye reguleringsplanen et godt bidrag til å legge forholdene til rette for at det historisk verdifulle bygnings- og landskapsmiljøet i Ny-Hellesund kan bli bevart. Det svakeste punkt i planen er at det blir et offentlig friområde ved Springdansen på Monsøya hvor det skal bli atkomst for allmennheten. Hvis allmennheten ikke respekterer det tilstøtende kulturlandskapsområde, kan fugle- og dyrelivet samt floraen og øvrige vekster i dette området bli skadelidende.

Den nye reguleringsplanen erstatter den tidligere reguleringsplanen for Ny-Hellesund som ble stadfestet av Miljøverndepartementet 8. februar 1979.

Utsnitt av reguleringsplankartet for Ny-Hellesund.
Stadfestet av Miljøverndepartementet 23. august 2002.

Rødt er område med eksisterende bebyggelse

Gult med vertikale sorte streker er kulturlandskapsområde

Gult med horisontale sorte streker er friluftsområde

Gult uten streker er hummerpark

Orange med vertikale sorte streker er antikvarisk spesialområde

Grønt er innløst friområde som eies av staten eller kommunen

Fiolett er næringsområde

Rosa er skjærgårdspark