KAPITTEL 19

LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Skulpturen innadvent stranding av billedhuggeren Claus Ørntoft ligger i Dødemannsbukten som ligger på den delen av Kapelløya som er landskapsvernområde. Dssverre ble en del av den i 2018, blant annet det ene øret ødelagt  ved herverk av noen som hadde bål helt inntil skulpturen

En del av Ny-Hellesund ble landskapsvernområde i 2006

Stortinget har vurdert den ytre skjærgården fra Kristiansand til Mandal og den ytre kystsonen i Flekkefjord til å være bevaringsverdige områder. Grunnen er blant annet at de er gode eksempler på representative deler av kyst- og skjærgårdsnaturen i Sør-Norge og lite berørt av tyngre inngrep. Dette skjærgårsområdet karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av mange lave, avslepne øyer, holmer og skjær med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske uthavene. Ved årsskiftet 2002/2003 ble saken behandlet denne av Direktoratet for Naturforvaltning. Omtrent 160 km2 kystlandskap inngår i de to verneplanene som berører Kristiansand, Søgne, Mandal og Flekkefjord kommuner.

Det ene området omfatter strekningen fra Oksøy til Ryvingen. Den delen av strekningen som berører Ny-Hellesund er farget grønt på kartet nedenfor. Forslaget ble sendt til høring til en rekke instanser herunder de grunneiere i Ny-Hellesund som blir berørt, Foreningen Skolehuset Ny-Hellesund, Forum for fastboende i Ny-Hellesund, og Ny-Hellesund Vel. Mange, spesielt mange grunneiere hadde innvendinger til verneforslaget. Grunneieren til gnr. 1, bruk nr. 13 Havbukta oppnådde å få endret områdegrensen slik at alle hus på eiendommen ligger utenfor landskapsverneområdet. Husene ligger imidlertid i området som er regulert til antikvarisk spesialområde for bebyggelse og landskap.

Ved kongelig resolusjon 29. mars 2006 ble det endelige området for landskapsvernområde på strekningen Oksøy-Ryvingen vedtatt. De eiendommen i Ny-Hellesund som blir berørt er gr.nr. 1, bruk nr. 13 Havbukta på Helgøya, bruk nr. 20 på Kapelløya og bruk nr. 28, 30, 32, 33, 36 og 38 på Helgøya. Bruk nr. 30, 36 og 38 eies av Staten og utgjør den vesentligste delen av det området som vernes i Ny-Hellesund.

Det er utarbeidet detaljerte forskrifter for vern av landskapet, plantelivet, dyrelivet dyreliv og ferdsel i verneområdet. Nybygg er ikke tillatt, men ombygging eller mindre tilbygg til eksisterende bygninger og gjenoppbygging av bygninger som har gått tapt i brann eller naturskade eller gjenoppbygging av nedfalte bygninger som hører med til det tradisjonelle bygningsmiljøet på stedet, kan det etter søknad gis tillatelse til.
De grunneiere som er blitt berørt kunne innen 31. desember 2006 kreve erstatning for eventuelt økonomisk tap som følge av opprettelsen av landskapsverneområdet.

Det grøntfargede området viser blant annet hvilke deler av Kapelløya og Helgøya

 som er landskapsvernområder