KAPITTEL 10.1 

LANGFELDT-SLEKTENS FORHOLD TIL 

SØGNE GAMLE KIRKE

Johan Langenfeldt etablerte et så nært forhold til Søgne Gamle Kirke, at Langfeldt-slekten i 1706 fikk en egen innebygget familiestol i den. Han selv og hans kone Kirsten Hansdatter Holst ble gravlagt under gulvet ved hovedinngangen til kirken. Siden den tid har det vært en meget nær kontakt mellom denne kirken og Langfeldt-slekten.


Langfeldt-stolen på galleriet 

Foto: Thorbjørn Henriksen & Jostein Andreassen i boken Søgne Gamle Kirke


Innskrift utenpå Langfeldt-stolen nær orgelet

Foto: Thorbjørn Henriksen & Jostein Andreassen i boken Søgne Gamle Kirke

Langfeldt-slektens gravkammer

Foto: Jan G. Langfeldt


 Da Nicolay ett år før sin død spurte sogne-prest Daniel Schive, nevø av Thorn Sørensen Schive, om de kunne samarbeide om bygging og finansiering av et sakristi til kirken, og et grav­kammer for Langfeldt-slekten under sakristiet, så ble han ble møtt med åpne armer:

"Paa Høste-Sage Tinget holden udi Høllens Tingstue den 12te November 1742 ere efterskrev­ne Almuens Brever Tydeligen Læst, som følger, Nemlig:-
     Giøres herved Vitterlig, at Monsr Nicolay Langefeldt boende i Hellesund, Borger til Chris­tianssand, Haver bekostet Halve Parten av Søg­ne Hoved Kirkes nye opbygte Sacristie, saa og Halveparten udi den derunder muurede Begra­velses Kielder, for der at have nyde og Beholde for sig sin Kiæreste, Børn og Efterkommere frij Begravelses Eyendeel;
Thi gives Monsr Langefeldt dette til Beviis for den efterkommende tiid om sin lovlige adkomst til Bemte Begravelse, saa og til ved­vahrende æreminde for hans rasjonable gjorde omkostning til førberørte Kirkes Sacristies fuldfærdigelse til Guds Ære og Menighedens nytte;
Gud give mange vilde til vor Kirkes Ziir (for­skjønnelse) og Forbedring efterfølge ham;
Gived Søgne Præstegaard d: 18 Augustj 1742 under min Haand og hostrygte Signete.- D.S.S. Schive (Segl)." 

Fortsatt står det 10 kister i slektens gravkjeller under sakristiet i Søgne Gamle Kirke. På de 5 kistene med voksne personer er det fortsatt tinnplater med inskripsjoner som forteller hvem som er i kistene, mens det ikke står noe på de 5 barnekistene.


Sakristi-døren

Bekreftelse på denne gave ble også skrevet på døren inn til sakristiet:
"Anno 1743 er dette Sacristie med Begravelses-kjelder bekostet af Stedets Sogneprest, Hr. Daniel Schive og Monsign. Nicolay Langefeldt, Indvaaner i Hellesund oc Borger til Christianssand."


Foto: Thorbjørn Henriksen & Jostein Andreassen i boken Søgne Gamle Kirke


Døren ble omkring 1825 flyttet til et hus på Leire i Søgne. Dette huset ble i 1913 flyttet til Lunde i Søgne for å bli brukt som museum. Der har døren blitt brukt som dør inn til rommet mot vest. Skriften er imidlertid vanskelig å lese. Da museet ble flyttet til Søgne Gamle Kirkegård ble det laget en egen monter for døren..


Kirkeskipet 

Under en familiegudstjeneste i 1998 i Søgne Gamle Kirke i forbindelse med et slektsstevne ble en ny modell av Tordenskjolds fregatt "Løwendahls Galley" overlevert til kirken til erstatning for det kirkeskipet som ble fjernet på midten av 1800-tallet. Tordenskjold besøkte Ny-Hellesund med "Løwendahls Galley" i 1713. Her ser du modellskipet hengende under kirketaket:

Foto: Thorbjørn Henriksen & Jostein Andreassen i boken Søgne Gamle Kirke


Mer om Søgne gamle kirke finner du også på